Algemene Voorwaarden

1. Na inschrijving ontvangt de klant een bevestigings e-mail. Zodra er plaats is zal er contact met u worden opgenomen en in overleg zal er een offerte cq. plaatsingsovereenkomst worden aangeboden.

2. Een overeenkomst gaat in per de 1e of 16e van de maand. Hierdoor loopt ook de betaling per de hele of halve maand.

3. Het kinderdagverblijf is 48 weken per jaar geopend. Het kinderdagverblijf is niet geopend op zaterdagen, zondagen en op officiële feestdagen. Het kinderdagverblijf is niet geopend gedurende drie weken in de zomervakantie, één week in de kerstvakantie en op officiële feestdagen. Zie voor verdere details de website: www.mijnkleinester.nl onder 'openingstijden en vakanties'.

4. Het kinderdagverblijf is geopend van 7.45 uur tot 18.15 uur, behoudens 5 december en 24 december indien deze data op een doordeweekse dag vallen. Op deze data sluit het kinderdagverblijf om 17.00 uur.

5. Inschrijven voor een kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment dat de verwachte geboortedatum binnen 7 maanden is. De opvang bij Mijn Kleine Ster kan starten indien het kind minimaal 2 maanden is.

6. Voorafgaand aan de plaatsing mag een kind 2 uur wennen tijdens het intakegesprek. U dient er wel rekening mee te houden dat de tweede wendag (ca. 4 uur} binnen de contractperiode valt, dus vanaf het moment dat de plaatsing ingaat, zodat één van de ouders/verzorgers beschikbaar is ter begeleiding van u kind/kinderen.

7. De minimumafname voor kinderopvang is een dag per week en drie aaneengesloten maanden.

8. Wijzigingen in de overeenkomst dienen minimaal 2 maanden van tevoren te worden doorgegeven ingaande per de 1e of de 16e van de maand. Indien een dag wordt opgezegd en we hebben een wachtlijst op die dag op een kortere termijn dan kan de opzegtermijn in overleg verkort worden.

9. Tijdelijk de overeenkomst stopzetten, bijvoorbeeld gedurende de zomervakantie, is niet mogelijk.

10. Dagen wanneer het kinderdagverblijf niet geopend is zoals genoemd in punt 4 kunnen niet gecompenseerd worden op andere dagen.

11. Het is mogelijk om incidenteel een dag te ruilen na overleg met de pedagogisch medewerker, mits dit binnen dezelfde kalenderweek gebeurt en mits er plaats is op de groep.

12. Opvangdagen die door verhindering zijn verzuimd (vakantie, ziekte,...) kunnen niet ingehaald worden. 

13. De uurprijs is inclusief voeding en luiers. Speciale voeding of dieetvoeding dient u zelf mee te nemen.

14. De opzegtermijn bedraagt twee maanden. Opzeggen geschiedt schriftelijk t.a.v. Kinderdagverblijf Mijn Kleine Ster, Vondellaan 29, 1942 LE Beverwijk of per mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

15. De annuleringskosten bedragen tot twee maanden voordat de plaatsing ingaat €100,-. Als de annulering plaatsvindt binnen deze twee maanden dan is de hoogte van de annulerings-kosten gelijk aan de verschuldigde betaling voor twee maanden.

16. Indien de klant zich niet aan de openingstijden houdt, d.w.z. als het kind(eren) te laat worden opgehaald, is Mijn Kleine Ster bevoegd om na één schriftelijke waarschuwing €50,00 boete in rekening te brengen.

17. Voor ouders, verzorgers of bezoekers is er ruim voldoende parkeerruimte beschikbaar op het parkeerterrein van het Rode Kruis Ziekenhuis (vrij uitrijden met de inrijkaart binnen 20 minuten) of in de parkeervakken op de Akerendamlaan (vrij parkeren tot 09.00 uur). Het is nadrukkelijk verboden te stoppen of parkeren op de Vondellaan of op de Akerendamlaan buiten te parkeer¬vakken of op privéterreinen van bewoners. Gezien de gevaarzetting en nabijheid van ambulance¬verkeer is Mijn Kleine Ster genoodzaakt een streng handhavingsbeleid voor fout stoppen/parkeren te hanteren. Mocht fout stoppen/parkeren geconstateerd worden door de leiding van het kinderdagverblijf of krijgen we een klacht binnen dan zullen we dit direct bespreken met de betreffende ouder/verzorger. Bij herhaling zal een schriftelijke waarschuwing volgen en bij verdere herhaling is Mijn Kleine Ster gerechtigd de plaatsingsovereenkomst voor het kind met de ouder/ verzorger eenzijdig op te zeggen.

18. De maandprijs voor opvang dient per vooruitbetaling voldaan te worden. De betalingsregeling is als volgt: 14 dagen nadat de betalingstermijn is verstreken ontvangt de klant een 1e herinnering van Mijn Kleine Ster. Als er vervolgens geen betaling is ontvangen, ontvangt de klant 10 dagen na de 1e herinnering een 2e herinnering. De klant heeft dan nog 7 dagen de tijd om het openstaande bedrag te voldoen. Is ook deze betalingstermijn verstreken, dan ontvangt de klant een aanmaning met een plaatsingsstop (=stop van de opvang). Op het moment dat de plaatsingsstop ingaat, draagt Mijn Kleine Ster de incasso over aan een deurwaarderskantoor en komen alle kosten voor rekening klant.

19. De wijze van registratie van persoonsgegevens en het gebruik van beeldmateriaal ligt vastgelegd in het privacy beleid wat is op te vragen.

 

 

Login

Contact

Vondellaan 29,   1942 LE Beverwijk.     Tel: 0251 272126     e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het Team

Blanca Frances Suzanne
Noor Maaike  
Adult Search